Podanie sťažnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.

Ako sťažnosti eviduje a vybavuje podania, v ktorých sa fyzická alebo právnická osoba  domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Podávanie sťažností

 • Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:
  - v listinnej podobe na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Šteganikova 58, 94963 Nitra, alebo
  - v elektronickej podobe na e-mailovú adresu nr.sekretariat@uvzsr.sk.
 • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
 • Sťažnosť v listinnej  podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.
 • Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.   

Vzor sťažnosti na stiahnutie (pdf, 113 kB)

Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr.: Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, správny poriadok, katastrálny zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o priestupkoch, atď.),
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napríklad zákon o štátnej službe, Exekučný  poriadok,  atď.),
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (napr.: správny poriadok, zákon o správe majetku štátu, atď.),
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr.: zákon o kontrole v štátnej správe, zákon o najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon o sociálnom poistení, zákon o finančnej kontrole a audite, atď...), alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu (zákon o ochrane utajovaných skutočností).

Pri podaní sťažnosti elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície  a sťažnosti podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre povinný v súlade s citovanými predpismi odložiť.

Na konanie súvisiace s telefonickými oznámeniami sa zákon o sťažnostiach nevzťahuje.

Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.

V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní, odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti.

Protikorupčná emailová adresa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky korupcia@uvzsr.sk slúži výlučne na nahlasovanie podozrení, ktoré naznačujú korupčné správanie. Neslúži na podávanie sťažností, ani podnetov podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. správne konanie, trestné konanie, priestupkové konanie a pod.).