Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.uvzsr.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah, resp. jeho časti niektorých stránok webových sídel regionálnych úradov verejného zdravotníctva a sídla Úradu verejného zdravotníctva SR môže byť nedostatočne prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Pre obrázky, ktoré sú súčasťou redakčného obsahu je potrebné dopĺňať ALT atribút pre alternatívny text. [Kritérium prístupnosti A F89 section 508, Zlyhanie kritérií úspešnosti 2.4.4, 2.4.9 a 4.1.2 z dôvodu neposkytnutia prístupného názvu pre obrázok, ktorý je jediným obsahom odkazu]
 • Pre elementy „frame“ a „iframe“ je potrebné mať tiež zadefinovaný atribút „title“. [ Kritérium prístupnosti A F.91 - Zlyhanie kritéria úspešnosti 1.3.1 pre nesprávne označenie hlavičiek tabuliek ]
 • Žiadne medzery medzi atribútmi [ Kritérium prístupnosti Section 508 (2017) A - Zlyhanie kritéria úspešnosti 4.1.1 žiadna medzera medzi atribútmi ]
 • Pre vkladané PDF súbory je potrebné dokument označovať („tagovať“), aby bol dostupný pre zariadenia a programy čítajúce nahlas obrazovku. [Kritérium prístupnosti A 1.3.1. Section 508 – Informácie a vzťahy]
 • Tok metadát v katalógovom slovníku neobsahuje identifikátor PDF/UA [Kritérium prístupnosti A 1.3.1. Section 508 – Informácie a vzťahy]
 • Viditeľný popis sa musí objaviť v dosiahnuteľnom názve, linku, alebo kontrolke [Kritérium prístupnosti A F96 - Zlyhanie, pretože prístupný názov neobsahuje viditeľný text štítku]
 • HTML element „button“ je prázdny a nemá adresovateľné meno [Kritérium prístupnosti A 4.1.2. Section 508 - Meno, Rola, Hodnota (úroveň A)]
 • Je potrebné používať sémantické označenie ako napríklad „strong“ namiesto použitia vlastnosti „font-weight“ kaskádových štýlov CSS. Rovnako je potrebné použiť „strong“ element namiesto elementu „span“ pre zvýraznený text. [Kritérium prístupnosti A F2 Section 508 - Zlyhanie kritéria úspešnosti 1.3.1 v dôsledku použitia zmien v textovej prezentácii na sprostredkovanie informácií bez použitia vhodného označenia alebo textu]
 • Do elementu „html“ je potrebné vkladať atribút „lang“ aby boli stránky označené aj pre asistenčné zaradenia a algoritmy v akom jazyku je viditeľný ich obsah. [Kritérium prístupnosti A 3.1.1. Section 508 – Jazyk stránky
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy],
 • niektoré odkazy nemusia mať uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy],
 • niektoré odkazy nemusia byť doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 15.03.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 15.03.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: portal@uvzsr.sk. Správcom webového sídla je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jeho prevádzkovateľom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Mgr. Alžbeta Sivá zo sekcie informačných technológií .

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk

Voliteľný obsah

V rámci štandardnej zmluvy o poskytovaní služieb budú prijímané nápravné opatrenia na riešenie neprístupného obsahu webových sídel a po ich implementácii bude táto správa aktualizovaná.

V rámci snahy o maximalizáciu prístupnosti stránok sa redakčný tím, zverejňujúci odborný obsah zúčastňuje odborných školení o prístupnosti webového obsahu a tieto poznatky bude postupne uplatňovať v praxi.

Dátum spustenia daného webového sídla je 15.05.2023.

Dodatočná telefonická podpora pre osoby so zdravotným postihnutím a podpora používateľov podpornými technológiami : +421 915 715 913.