Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov        

v súlade s čl. 13 a 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné a kontaktné údaje 

Prevádzkovateľ:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00607223
tel.: 02 / 49 248 111, e-mail: uvzsr@uvzsr.sk
(ďalej len „ÚVZ SR“)

Zodpovedná osoba:    email: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk, tel.: 02 / 49 284 201

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, najmä zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získava a spracúva osobné údaje. Pri spracúvaní osobných údajov na jednotlivé účely sa fyzická osoba stáva dotknutou osobou, ak sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje môžu byť spracúvané tiež v rámci plnenia povinností ÚVZ SR ako zamestnávateľa, ak ide napríklad o rodinného príslušníka zamestnanca ÚVZ SR alebo jemu blízku osobu. 
 
Osobné údaje sú spracúvané v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR, zákona o ochrane osobných údajov, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a internými predpismi ÚVZ SR. 

Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov, najmä účely spracúvania, právne základy, kategórie osobných údajov, príjemcovia, doba uchovávania, sú bližšie popísané nižšie. 

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doba uchovávania osobných údajov závisí predovšetkým od všeobecne záväzných právnych predpisov a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade s uvedeným zákonom. Prístup k osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. 

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov sa uskutočňuje len v prípadoch, kedy to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy na vymedzený účel spracúvania; informácia o cezhraničnom prenose je bližšie uvedená pri jednotlivých účeloch spracúvania. 

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ÚVZ SR.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností) alebo ak sa spracúvanie vykonáva vo verejnom záujme a v rámci výkonu verejnej moci. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.
 
Práva dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie a právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 • Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
  Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (e) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (g) informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie. 
   
 • Právo na opravu osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

  Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať. 
   
 • Právo na výmaz osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnených záujmov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú. 

  Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo §  23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov. 

  Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať. 
   
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

  Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.  

  Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.
   
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade. 

  Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

  Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. 
   
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, (c) vykonáva na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto marketingom. Priamy marketing ani profilovanie sa v podmienkach prevádzkovateľa nevykonáva. 

  Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel. 
   
 • Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
  Spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa v podmienkach prevádzkovateľa nevykonáva. 
   
 • Uplatnenie práv
  Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom. 
   
 • Kontakt s dozorným orgánom
  Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. 
   
 • Kontakt so zodpovednou osobou organizácie
  Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu, kontakt: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk

Spracúvanie osobných údajov v podmienkach ÚVZ SR

Ďalšie informácie k spracúvaniu osobných údajov

Vedecké projekty o COVID-19

Kamerový systém