Vedecké projekty o COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ: 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenské republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00 607 223
tel.: 02 / 49 248 111, e-mail: uvzsr@uvzsr.sk

Zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk , tel.: 02 / 49 284 201

V rámci spolupráce s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave môžu byť poskytnuté osobné údaje v súvislosti s výskumnými projektami:

  • APVV - PP-COVID-20-0102: Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie,
  • COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome.

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť poskytnuté za účelom účasti fyzických osôb, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19

  • v projekte APVV - PP-COVID-20-0102: Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie a jeho realizácii s cieľom získať poznatky o protilátkach a bunkovej imunite voči ochoreniu COVID-19,
  • v projekte COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome s cieľom zistenia priebehu prenatálnej a peripartálnej starostlivosti u žien, ktoré kedykoľvek počas tehotnosti boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnosť z dôvodov verejného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 2 písm. j) Zákona o ochrane osobných údajov, v spojitosti s nevyhnutnosťou na účely vedeckého výskumu podľa článku 9 ods. 2 písm. j) GDPR, resp. § 16 ods. 2 písm. k) Zákona o ochrane osobných údajov, pričom verejný záujem spočíva v

  • ochrane verejného zdravia a v analýze dynamiky šírenia ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike s cieľom podporiť strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie COVID-19,
  • rozšírení poznatkov v oblasti ochrany zdravia, prevencie, liečby a starostlivosti spojenej s ochorením COVID-19 za účelom ochrany zdravia ľudí.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:
Meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, email (ak je uvedený)

Okruh dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19

Doba uchovávania:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uchováva osobné údaje počas doby nevyhnutnej pre plnenie úloh prevádzkovateľa v súlade s osobitným predpisom a opatrení pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza a nedochádza ani k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Práva dotknutých osôb:
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba má právo uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie a právo na prístup k osobným údajom a  informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na  doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, v odôvodnených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené Vaše práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek kontaktovať aj zodpovednú osobu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  zodpovedna.osoba@uvzsr.sk.

Svoje práva si môžete uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedených v úvode tejto informačnej povinnosti.