Laboratóriá

Laboratóriá úradov verejného zdravotníctva ponúkajú občanom rôzne platené odborné služby. Patria medzi ne aj rozbory vody. Tie občania môžu potrebovať, ak chcú využívať studničnú vodu alebo majú pochybnosti o nezávadnosti používanej vody.
Prehľady konkrétnych služieb a cenníky jednotlivých úradov

Podnikatelia majú k dispozícií široké portfólio platených služieb laboratórií úradov verejného zdravotníctva:

 • vyhotovenie posudku alebo protokolu, expertízy,
 • fyzikálno-chemické ukazovatele vo vodách,
 • mikrobiologické ukazovatele vo vodách,
 • biologické ukazovatele vo vodách,
 • toxicita vôd, vodných kvetov, chemických látok rozpustných vo vode a výluhov,
 • fyzikálno-chemické ukazovatele v potravinách, kozmetike a PBP,
 • mikrobiologické a biologické ukazovatele v potravinách a kozmetike,
 • chemické, mikrobiologické a biologické faktory vo vnútornom a pracovnom prostredí,
 • ukazovatele biologického materiálu,
 • meranie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí,
 • merania fyzikálnych faktorov:
  • optické žiarenie,
  • elektromagnetické pole,
  • hluk a vibrácie,
  • tepelno-vlhkostná mikroklíma,
 • merania chemických faktorov,
 • merania ionizujúceho žiarenia na pracoviskách a v pobytových priestoroch,
 • gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy vôd a ostatných zložiek životného prostredia a potravinového reťazca.

Prehľady konkrétnych služieb a cenníky jednotlivých úradov.

Národné referenčné centrum je špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.
Národné referenčné centrum:

 • zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,
 • stanovuje referenčné metódy a štandardy,
 • vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
 • zabezpečuje epidemiologický dohľad,
 • uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
 • zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.

Podrobnejšie informácie o činnosti jednotlivých centier.