Nové webové sídlo

Informatizácia celej verejnej správy je jednou z dôležitých priorít všetkých vyspelých krajín vrátane Slovenskej republiky. Informatizácia sa musí týkať aj úradov, preto bol spustený národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva". Súčasťou tohto projektu je aj nové webové sídlo.

Doteraz existovalo 37 samostatných webových sídiel, každé malo vlastnú informačnú architektúru aj dizajn, obsah v rôznej úrovni kvality. Nájsť niečo na 37 neprepojených weboch bol občas nadľudský výkon, elektronické služby končili pri stiahnutí .pdf súboru a jeho zaslaní mailom. Okrem toho tieto weby neboli prepojené so špecializovanými informačnými systémami, napr. pre epidemiológiu alebo vody na kúpanie.

Nové webové sídlo integruje do jedného funkčného celku 37 samostatných webov s jednotným dizajnom podľa požiadaviek MIRRI na weby verejnej správy a centrálnym vyhľadávaním. Zabezpečuje integráciu so špecializovanými informačnými systémami verejného zdravia a špecializovaným portálom, ktorý prináša plne elektronické služby – ako sú bežné na iných úradoch.

Existujúce webové sídla RÚVZ budú po čase vypnuté. Informácia o tom sa včas objaví na všetkých webových sídlach RÚVZ.

Cieľové skupiny

Nové webové sídlo zohľadňuje potreby rôznych skupín používateľov – občanov, podnikateľov, odbornej verejnosti. Každá táto skupina má svoju sekciu, kde sú uvedené najčastejšie žiadané informácie  a služby.

Prierezové témy

V hornom riadku menu sú ponúkané prierezové témy:

 • úrady (namiesto starých 37 webov je 37 podstránok v rovnakej štruktúre),
 • odborné oblasti (viď text ďalej),
 • služby (všetky služby úradov pokope, listinné podania aj elektronické služby),
 • legislatíva (delená aj podľa odborných oblastí a typov prevádzok),
 • dokumenty (všetky dôležité dokumenty pokope),
 • aktivity (čo sa deje aktuálne na úradoch).

Odborné oblasti

Odborný pohľad na činnosti úradov prináša delenie obsahu do 8 odborných oblastí:

 • epidemiológia,
 • výživa, potraviny a kozmetické výrobky,
 • životný štýl,
 • deti a mládež,
 • životné prostredie,
 • pracovné prostredie,
 • laboratóriá,
 • radiačná ochrana.

Každá odborná oblasť má spoločné všeobecné časti, ktorými sú:

 • organizačné zabezpečenie,
 • legislatíva,
 • dokumenty,
 • služby a formuláre,
 • aktivity a podujatia.

Okrem týchto jednotných častí má každá oblasť svoje odborné témy.

 

Podobne ako na všetkých weboch verejnej správy sú tu dva prístupy k hľadaniu:

 • prechádzať menu a nájsť si žiadanú tému,
 • zadať kľúčové slová pre vyhľadávanie.

Pre uľahčenie hľadanie v menu sú všetky dôležité informácie sústredené do konkrétnej sekcie – napr. Služby či Legislatíva.
Najžiadanejšie témy pre občana a podnikateľa majú tiež samostatné sekcie, aby to dôležité bolo hneď viditeľné.

 

Informatizácia úradov priniesla aj nové, plne elektronické služby. Každá zo služieb zahŕňa viacero agend. Agenda je aktivita pre naplnenie konkrétneho práva a alebo povinnosti občana aj podnikateľa.

Sú to nasledujúce služby:

 • podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany,
 • podávanie žiadosti o vydávanie duplikátov dokumentov vydaných úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,
 • podávanie žiadosti o vydávanie stanovísk, odborných posudkov a vyjadrení na úseku verejného zdravotníctva,
 • podávanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky na úrady verejného zdravotníctva,
 • oznámenie závažných nežiaducich účinkov spôsobených použitím kozmetických výrobkov,
 • podávanie žiadosti o overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku verejného zdravotníctva,
 • plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva,
 • podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva,
 • podávanie oznámení o začatí prevádzky na úrady verejného zdravotníctva,
 • podávanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany,
 • podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany,
 • podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany,
 • podávanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo žiadosti o uznanie experta na radiačnú ochranu.

Podrobnejšie informácie o všetkých službách vrátane možnosti ich realizácie nájdete v sekcii Služby (horné menu).

 

Odborná spôsobilosť je dôležitá pre mnohých občanov, zamestnancov, podnikateľov – ktorí pracujú v oblastiach súvisiacich s verejným zdravím.

Kľúčom k výkonu týchto činností je získanie odbornej spôsobilosti. Všetky potrebné informácie o požiadavkách, príprave, skúškach aj registri odborne spôsobilých osôb sú sústredené v sekcii Služby / Odborná spôsobilosť