Pracovné prostredie

Pracovná zdravotná služba (ďalej „PZS“) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov, poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi pri plnení jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.
Zamestnávateľ si zabezpečuje PZS:

 • vlastnými zamestnancami
 • dodávateľským spôsobom

PZS vykonávajú:

 • lekár s určenou špecializáciou (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 1 a 2)
 • verejný zdravotník (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 1 a 2)
 • tím PZS pod vedením pracovného lekára (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 1, 2, 3 a 4).

Podrobnejšie informácie o pracovnej zdravotnej službe

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo alebo dermatovenerológia (kožné lekárstvo).

Ohrozenie chorobou z povolania sú zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli pri výkone práce za nepriaznivých podmienok, v ktorých vznikajú choroby z povolania, ale poškodenie zdravia exponovanej osoby (zamestnanca) ešte nedosiahlo taký stupeň, aby sa dalo hodnotiť ako o chorobe z povolania. Ak by exponovaná osoba naďalej vykonávala prácu v rovnakých nepriaznivých zdraviu škodlivých podmienkach, choroba z povolania by následne vznikla.

Podrobnejšie informácie o chorobách z povolania

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike

Sú to najmä:

 • hluk,
 • vibrácie,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické pole,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • laserové žiarenie,
 • intenzívne pulzné svetlo,
 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • chemické faktory,
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická pracovná záťaž,
 • zvýšený tlak vzduchu.

Podrobnejšie informácie o týchto faktoroch

Týchto povinností je pomerne veľa, časť z nich sa týka aj oblasti verejného zdravia.

Príklad:
Zamestnávateľ je povinný:

 • zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,
 • zabezpečiť pre zamestnancov a iné fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na,
 • vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak tak ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. alebo ustanovujú osobitné predpisy,
 • umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,
 • zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov vrátane rešpektovania špecifických požiadaviek vyplývajúcich z rodových príslušností tak, aby muži a ženy mali rovnakú možnosť výkonu práce,
 • umožniť účasť svojich zamestnancov a žiakov škôl na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k ich práci, vyšetreniach a očkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
 • zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
 • zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu, deratizáciu alebo dezinsekciu...

Podrobnejšie informácie o povinnostiach