Všeobecné otázky k verejnému zdravotníctvu

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti.

Zdravie ovplyvňuje viacero faktorov, tzv. determinantov zdravia. Sú to:

 • životné prostredie,
 • pracovné prostredie,
 • genetické faktory,
 • zdravotná starostlivosť,
 • ochrana a podpora zdravia
 • spôsob života.

Úrady verejného zdravotníctva sa venujú najmä ochrane a podpore zdravia, zdravému spôsobu života, vplyvu životného a pracovného prostredia na zdravie.

Legislatíva v oblasti verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany je pomerne obsiahla. Jej súčasťou je slovenská aj európska legislatíva, zákony, vyhlášky, opatrenia.
Štruktúrovaný prehľad legislatívy aj podľa odborných oblastí a požiadaviek na jednotlivé druhy prevádzok

Najdôležitejšie pojmy verejného zdravotníctva sú definované priamo v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, viď https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/

Pre širokú verejnosť sú určené najmä tieto:

 1. verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
 2. verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti,
 3. determinanty zdravia sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia a spôsob života,
 4. životné podmienky sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a dospelých,
 5. pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob výkonu práce pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia,
 6. zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú,
 7. zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia, a ľudský organizmus zaťažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí,
 8. prevencia ochorení a iných porúch zdravia je systém opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, a opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
 9. spôsob života je správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov...,
 1. epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,
 2. pandémia je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území,
 1. zdravá výživa je výživa vytváraná optimálnym zabezpečením fyziologických požiadaviek organizmu v daných životných a pracovných podmienkach na základe vedeckých poznatkov, odporúčaných výživových dávok a poznatkov Svetovej zdravotníckej organizácie...,
 1. riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou...,
 1. ohrozenie verejného zdravia je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má medzinárodný dosah.

Organizačné zabezpečenie verejného zdravotníctva je vymedzené v zákone: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#predpis.clanok-1.cast-druha

Súčasťou organizačného zabezpečenia je najmä Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Úrady si vytvárajú aj špecializované pracoviská - národné referenčné centrá.

Podrobnejšie informácie o úradoch a ich pôsobnosti nájdete v sekcii Úrady

Verejné zdravie zahŕňa veľmi rozsiahlu problematiku. Preto činnosť úradov verejného zdravotníctva je členená do 8 relatívne samostatných oblastí:

 • epidemiológia,
 • výživa, potraviny a kozmetické výrobky,
 • životný štýl,
 • deti a mládež,
 • životné prostredie,
 • pracovné prostredie,
 • laboratóriá,
 • radiačná ochrana.

Každej oblasti je na webovom sídle je venovaná samostatná sekcia, kde je uvedené jej organizačné zabezpečenie a pracovná náplň, prebiehajúce aktivity, ponúkané služby a veľa ďalšieho.

Jednotlivé oblasti sú na webovom sídle

Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v svojej pôsobnosti jeden alebo viacero okresov, viď mapa v dolnej časti úvodnej stránky webového sídla aj s prehľadom úradov podľa krajov a okresov.

„Váš“ úrad je zvyčajne ten, ktorý má na starosti okres, v ktorom máte trvalé bydlisko, alebo v ňom podnikáte.

Niektoré služby poskytujú len krajské úrady, takže vtedy sa musíte pozrieť na úrad v svojom kraji.
V sekcii Úrady má každý úrad vymedzenú svoju pôsobnosť a poskytované služby.

Radiačná ochrana je dôležitou súčasťou ochrany verejného zdravia. Týka sa nielen jadrových elektrární, ale aj zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve a vo viacerých pracovných činnostiach.

Niektoré úrady verejného zdravotníctva sú aj orgánmi radiačnej ochrany a poskytujú súvisiace služby. Sú to:

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v územnom obvode Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a Žilinského kraja,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a Prešovského kraja.

Ďalšie úlohy radiačnej ochrany plní viacero úradov.
Viac o problematike radiačnej ochrany, jej dôležitosti a službách sa dozviete v samostatnej sekcii Radiačná ochrana, linka na sekciu Radiačná ochrana.

Pre výkon viacerých činností sú požadované špeciálne vedomosti, schopnosti a zručnosti.
Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky. Je osobitnou podmienkou na vykonávanie niektorých činností týkajúcich sa verejného zdravia.
Je jasne vymedzená aj v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, viď https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#predpis.clanok-1.cast-stvrta

Všetky potrebné informácie a služby k odbornej spôsobilosti nájdete na webovom sídle v sekcii Služby / Odborná spôsobilosť
 

WHO (World Health Organization) je skratka pre špecializovanú medzivládnu organizácia OSN zaoberajúcu sa problematikou zdravia. Slovenská skratka a názov je SZO (Svetová zdravotnícka organizácia).

Hlavné body agendy WHO:

 • podpora zdravia,
 • podpora zdravotnej bezpečnosti,
 • posilňovanie zdravotníckych systémov,
 • prepojenie výskumu, informatiky a štatistiky,
 • podpora partnerstiev,
 • zlepšenie implementácie.

Hlavné smery aktivít WHO v európskom regióne

 • Aktivity zamerané na zlepšovanie zdravia v európskom regióne (aktivity zamerané na predchádzanie neprenosným ochoreniam, kontrola tabaku, obezita a výživa, duševné zdravie a alkohol, prenosné ochorenia – detská obrna, osýpky a rubeola, tuberkulóza, HIV/AIDS, malária, Medzinárodné zdravotné predpisy, environmentálne zdravie).
 • Zdravotnícke systémy (posilňovanie zdravotníckych systémov, pracovné sily v zdravotníctve, financovanie zdravotníckych systémov, posilňovanie riadenia zdravotníckych systémov).
 • Zdravotníctvo a krízové situácie.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/?world-health-organization-svetova-zdravotnicka-organizacia-1 a webovej stránke WHO pre Slovensko: https://www.who.int/slovakia

Problematika infekčných chorôb ďaleko presahuje rámec jednej krajiny, či regiónu a je výzvou pre všetky členské štáty EÚ.
Preto v rámci organizačných štruktúr EÚ vzniklo aj ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb), ktorého úlohou je posilniť obranyschopnosť EÚ ako celku aj členských krajín proti infekčným chorobám.

Úlohy ECDC:

 • Pomocou Európskeho systému dohľadu analyzuje a interpretuje údaje z krajín EÚ týkajúce sa prenosných ochorení.
 • Poskytuje vedecké poradenstvo vládam a inštitúciám EÚ.
 • Zabezpečuje včasné odhaľovanie a analýzu vznikajúcich ohrození v EÚ.
 • Koordinuje Európsky program odbornej prípravy v oblasti intervenčnej epidemiológie (EPIETEN) a Európsky program verejného zdravia v oblasti mikrobiológie (EUPHEMEN).
 • Pomáha vládam krajín EÚ pripraviť sa na vypuknutie nákaz.
 • Organizuje Európsku vedeckú konferenciu o aplikovanej epidemiológii infekčných chorôb (ESCAIDE), výročnú 3-dňovú vedeckú konferenciu

Bližšie informácie o ECDC: