Životný štýl

Poradenské centrum resp. poradňa zdravia je organizačný útvar na jednotlivých úradoch verejného zdravotníctva, ktorý poskytuje poradenské služby občanom týkajúce sa zlepšenia ich zdravia.
Každé poradenské centrum má svoje odborné zameranie, ponúkané služby a kontakty pre využívanie týchto služieb.
Cieľom poradenských centier ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.

Všeobecné informácie o poradniach zdravia

Poradenské centrá poskytujú služby v nasledujúcich poradniach zdravia:

 1. Základná poradňa zdravia
 2. Nadstavbové poradne zdravia
  1. Poradňa zdravej výživy
  2. Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
  3. Poradňa odvykania od fajčenia
  4. Poradňa podpory psychického zdravia
  5. Poradňa pre deti a mládež
  6. Poradňa ochrany a podpory pri práci
  7. Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku
  8. Poradňa prevencie HIV/AIDS
  9. Poradňa pre HbsAg pozitívnych a ich rodiny
  10. Poradňa pre tehotné a dojčiace matky
 3. Ďalšie špecializované poradne zdravia
  1. Environmentálna poradňa zdravia
  2. Poradňa pre očkovanie
  3. Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
  4. Poradňa genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny

Poradne sa nachádzajú na Úrade verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Na webovom sídle ich nájdete v položke menu Úrady. Tam si vyberiete príslušný úrad a v menu: Služby / Konzultačné a poradenské služby / Poradne zdravia.
Odkazy na všetky poradne zdravia na úradoch

Zdravá výživa je súčasťou zdravého životného štýlu. A zdravý životný štýl je jedným z kľúčových determinantov zdravia, ktorým sa venuje verejné zdravotníctvo.

Základné informácie o zdravej výžive

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je fyzická aktivita akýkoľvek telesný pohyb produkovaný kostrovými svalmi, ktorý si vyžaduje výdaj energie. Fyzická aktivita sa vzťahuje na všetok pohyb: vo voľnom čase, počas dopravy alebo ako súčasť práce osoby. Fyzická aktivita strednej a vysokej intenzity má pozitívny vplyv na zdravie človeka.

Pravidelná fyzická aktivita pomáha predchádzať chronickým neprenosným ochoreniam, ako sú srdcové ochorenia, mŕtvica, diabetes a niektoré typy rakoviny. Pomáha tiež predchádzať hypertenzii, udržiavať zdravú telesnú hmotnosť a prispieva k zlepšeniu duševného zdravia, kvality života a pohody.

Fyzická inaktivita, čiže nečinnosť, je jedným z hlavných rizikových faktorov úmrtnosti na chronické neprenosné ochorenia. Ľudia, ktorí sú nedostatočne fyzicky aktívni, majú o 20 % až 30 % vyššie riziko úmrtia v porovnaní s ľuďmi, ktorí sú dostatočne fyzicky aktívni.

Odporúčania WHO pre fyzickú aktivitu detí aj dospelých

Podľa definície WHO (Svetová zdravotníctva organizácia) rozumieme pod závislosťou duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku. Okrem tejto potreby poznáme aj psychologickú závislosť na činnostiach (návykové konanie), ktoré vyvolávajú nekontrolovateľné nutkanie opakovať svoje správanie bez ohľadu na následky.

Závislosti delíme na dve hlavné skupiny:

 • látkové (drogové) závislosti,
 • nelátkové závislosti (návykové konanie – závislosť na určitých činnostiach).

Ďalšie informácie