Deti a mládež

Poznanie problematiky týchto zariadení sa zíde najmä rodičom všetkých detí (sem patria nielen materské, ale aj základné a stredné školy), ich prevádzkovateľom ako aj záujemcom o podnikanie v tejto oblasti.
Týchto zariadení je omnoho viac druhov ako očakávate. Podrobnejšie informácie.

Hra v pieskovisku je obľúbenou činnosťou malých detí. Okrem zábavy prinášajú pieskoviská aj isté riziká, o ktorých by mali vedieť rodičia aj prevádzkovatelia pieskovísk.

Viaceré zdravotné riziká vyplývajú z mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia. Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia ako toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou, echinokokóza, enterobióza, ascaridóza a trichurióza. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza.
Podrobnejšie informácie o problematike pieskovísk ako aj súvisiacich nákaz.

Zabezpečenie správnej výživy detí a mládeže, ako aj obyvateľstva všeobecne patrí medzi základné požiadavky hospodársky a kultúrne vyspelej spoločnosti. Väčšina odborníkov na výživu považuje za najlepší spôsob výživy energeticky a výživovo vyváženú stravu, čo je možné zabezpečiť iba konzumovaním rozličných potravín v primeranom množstve. O to viac táto zásada platí vo výžive detí a mládeže.

Alternatívny spôsob stravovania je taký spôsob, ktorý sa líši od bežného spôsobu stravovania typického pre naše podmienky. Ide o dlhodobo praktizované spôsoby stravovania, ktoré sa zásadným spôsobom odlišujú od stravovania konvenčného. Častou motiváciou takéhoto spôsobu stravovania je snaha žiť zdravšie, resp. nekonzumovať potraviny kontaminované škodlivinami z prostredia. V neposlednom rade môže ísť aj o módnu záležitosť. Treba podotknúť, že zdravotné riziká alternatívneho stravovania záležia na tom, do akej miery, príp. ktoré potraviny sú zo stravy vylúčené.

Najrozšírenejším typom alternatívnej výživy je vegetariánstvo, ktoré zahŕňa viacero prístupov:

 • semivegetariánstvo: ide o vynechanie červeného mäsa; hydina a rybacie mäso je povolené,
 • lakto-ovo-vegetariánstvo: dovoľuje konzumáciu vajec a mlieka, v niektorých prípadoch aj rýb a hydiny (nikdy však výsekového mäsa),
 • vegánstvo: uznáva ako zdroj výživy iba produkty rastlinného pôvodu; jediným zdrojom bielkovín živočíšneho pôvodu je materské mlieko,
 • frutarianizmus: ide o konzumáciu ovocných diét,
 • vitarianizmus: táto diéta uznáva iba konzumáciu stravy v surovom stave,

V otázke usmerňovania výživy detí a mládeže vychádza verejné zdravotníctvo z renomovaných vedeckých poznatkov autorov, publikujúcich svoje práce v recenzovaných odborných publikáciách a berie do úvahy najmä riziká, spojené s vegánskym a vegetariánskym stravovaním od útleho detstva.

Podrobnejšie informácie o týchto rizikách

Zotavovacie podujatia sú pre mnohé deti veľmi dôležité. Okrem prínosov môžu predstavovať aj isté riziká. Preto verejné zdravotníctvo stanovilo viacero podmienok pre prevádzku.

Podrobnejšie informácie o podmienkach

Prevádzkovateľ zotavovacieho podujatia má pomerne veľa povinností. Tieto povinnosti by mali poznať aj rodičia detí pri overovaní kvality plánovaného zotavovacieho podujatia.
Ako príklad uveďme:

 • oznámiť príslušnému RÚVZ v mieste konania zotavovacieho podujatia konanie tohto  podujatia,
 • zabezpečiť, aby zotavovacie podujatie sa uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia,
 • zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti,
 • zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná,
 • zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí,
 • informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorení.

Podrobnejšie informácie o povinnostiach prevádzkovateľa

Prevádzkovanie pieskoviska znamená pre prevádzkovateľa isté povinnosti, ktoré by mal poznať nielen on, ale aj príslušní zamestnanci verejnej správy alebo aj rodičia pri overovaní bezpečnosti pieskoviska.

Ako príklad uveďme povinnosti:

 • Prevádzkovateľ pieskovisko:
  • čistí,
  • prekopáva,
  • prehrabáva,
  • polieva pitnou vodou, alebo vodou, zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.
 • Vykonáva to najmenej raz za dva týždne počas sezóny.
 • O čistení a udržiavaní pieskoviska musí prevádzkovateľ viesť záznamy.

Podrobnejšie informácie o týchto povinnostiach a o spôsobe kontroly regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Sú to zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby pre deti a mládež spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov v:

 • školských zariadeniach,
 • školách,
 • zariadeniach sociálnych služieb,
 • zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnych služieb,
 • v zdravotníckych zariadeniach,
 • na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.

Ide o zariadenia rýchleho občerstvenia, bufety, potravinové a nápojové automaty a iné formy doplnkového stravovania v školách a školských zariadeniach.