Deti a mládež

Odborné útvary hygieny detí a mládeže na ÚVZ SR a RÚVZ plnia úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. 

Činnosti a aktivity sú zamerané na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. 

Náplňou práce odborných pracovníkov je: 

  • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže, ako aj telesný rast a vývin, 
  • sledovať a hodnotiť vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav,  
  • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy ochrany zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie vybraných ochorení, 
  • predkladať do legislatívneho procesu návrhy právnych predpisov v oblasti ochrany a podpory zdravia detí a mládeže a zabezpečovať ich uplatňovanie v praxi, 
  • zabezpečovať odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
  • vykonávať štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže; vykonávať úradnú kontrolu potravín, 
  • informovať a vzdelávať obyvateľstvo v oblasti zdravia detí a mládeže, podporovať individuálnu snahu a snahu obyvateľov o zlepšenie zdravia detí a mládeže. 

Hygiena detí a mládeže prispieva k bezprostrednej ochrane zdravia mladej generácie a spoluvytvára súčasné a perspektívne predpoklady pre upevňovanie a rozvíjanie zdatnosti, zvyšovanie pracovnej výkonnosti a predlžovanie produktívneho veku budúcich generácií.