Podávanie žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva oprávnenie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. určenie rozsahu odstraňovania:
  • odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,
  • odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,
  • odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača,
 3. meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a doklad o jej ukončenom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní,
 4. doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
  • zamestnancov
  • osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahŕňa, vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín (podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)


P o z n á m k a: Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú akreditovaný vzdelávací program je uvedený na www.minedu.sk
- Vzdelávanie - Celoživotné vzdelávanie - Akreditácie - Zoznam platných akreditovaných vzdelávacích programov - vyhľadávanie programov.

VZOR dokladu o absolvovaní odbornej prípravy, (pdf, 481 kB)
 

 1. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • zamestnancov
  • osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

P o z n á m k a: Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je uvedený v § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.

Náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v § 30f ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.: evidenčné číslo, údaje o zamestnávateľovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa; údaje o zamestnancovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, záver posudku.

Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v prílohe č. 3c zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z.

 1. doklad o zabezpečení merania azbestu podľa § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou na účel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 355/2007 Z. z.

P o z n á m k a: Zoznam odborne spôsobilých osôb na meranie a odber vzoriek azbestu je uverejnený na www.uvzsr.sk - Informácie - Register odborne spôsobilých osôb. Meranie vláknitých prachov, vrátane azbestu vykonáva RÚVZ Nitra. Odbery vzoriek vykonávajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídle kraja: RÚVZ Bratislava, RÚVZ Nitra, RÚVZ Žilina, RÚVZ Banská Bystrica, RÚVZ Košice.

 1. doklad o zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu

Prílohy:

 1. doklad o vzdelaní osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 2. doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 3. lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 4. doklad o zabezpečení merania azbestu v pracovnom ovzduší, vrátane odberu vzorky ovzdušia,
 5. doklad o zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
 6. dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s údajmi o technickom vybavení podľa rozsahu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb:

A. Technické vybavenie umožňujúce odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavieb aj v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov a v interiéroch budov - v uzatvorených priestoroch do 10m3.

Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní):

 • odsávacie zariadenie s elektrickou pohonnou jednotkou a s HEPA filtrom so záchytnosťou minimálne 99,99% a predfiltrom, s výkonom zabezpečujúcim minimálne 5-násobnú výmenu vzduchu v kontrolovanom pásme pri kontinuálnom vytvorení podtlaku v rozmedzí 20 - 50 Pa počas sanačných prác a jednu hodinu po skončení prác. Počas prestávok dlhších ako jedna hodina je vytvorenie podtlaku minimálne 10 Pa
 • zariadenie na kontinuálne meranie a zaznamenávanie podtlaku v kontrolovanom pásme počas celej doby zriadenia kontrolovaného pásma
 • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru (kontrolovaného pásma) s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 50 Pa s otvormi na privádzanie čistého vzduchu, ktoré sa pri vyrovnaní tlaku automaticky uzatvoria
 • optický, alebo zvukový signalizátor poklesu podtlaku pod 20 Pa
 • trojkomorový systém vstupu a výstupu z kontrolovaného pásma s regulovaným vstupom a výstupom v poslednej komore smerom von z kontrolovaného pásma (s obmedzovačom otvorenia dverí a svetelnou signalizáciou)
 • priemyselný vysávač s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 %
 • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest
 • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)
 • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).

B. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb len v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom (napr. odstraňovanie zo striech), je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní):

 • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 %
 • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest
 • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)
 • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).

C. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest len v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača (napr. odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie) je technické vybavenie nasledovné (od technického
vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní):

 • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99% a prietokom vzduchu minimálne 100 m3/hod.
 • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest
 • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)
 • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien vo vnútornom priestore s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov)
 • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 10 Pa a hermeticky uzatvárateľným otvorom pre vývod sacej hadice vysávača.

Použitie deklarovaného technického vybavenia (bod A, B, alebo C alebo ich kombinácia) musí byť tiež súčasťou plánu práce, ktorý je potrebné predložiť pred začiatkom prác na konkrétnej stavbe príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a bude kontrolovaný v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.

V prípade chýbajúcej dokumentácie budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si môže vyžiadať aj ďalšie doklady potrebné k vydaniu oprávnenia.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Správne poplatky za služby sú v súlade so zákonom o správnych poplatkoch.

 • Listinné podanie - 500,00 €
 • Listinné podanie v prípade zmeny v oprávnení - 100,00 €

Elektronické podanie - sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V zmysle zákona o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nie je možné uhradiť správny poplatok vo výške 500 eur kolkovými známkami.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacich právnych predpisov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti odstraňovania azbestu zo stavieb požiadať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a do času vydania oprávnenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností. V prípade neplnenia alebo porušenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako správny delikt, ktorý je spojený so sankciami.