Vydávanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva oprávnenie na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
 2. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
 3. predmet a rozsah vykonávanej činnosti (podľa § 30ad zákona č. 355/2007 Z. z. a § 1 – 5 vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z.),
 4. minimálny tím pracovnej zdravotnej služby, ktorý môže byť v zložení:
  • lekár - vedúci tímu a verejný zdravotník, alebo
  • lekár - vedúci tímu a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo.

K žiadosti o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 je potrebné priložiť:

 1. minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5, s ktorým má žiadateľ o vydanie oprávnenia uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah:
  • lekár - vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby: meno, priezvisko, titul, doklad o vzdelaní, doklad o špecializácii, pracovná zmluva (alebo dohoda o vykonaní práce)
  • verejný zdravotník - meno, priezvisko, titul, doklad o vzdelaní, pracovná zmluva (alebo dohoda o vykonaní práce)
  • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - meno, priezvisko, titul, doklad o vzdelaní, doklad o špecializácii, pracovná zmluva (alebo dohoda o vykonaní práce)
 2. povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie
 3. vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností pracovnej zdravotnej služby,
 4. vyhlásenie žiadateľa, ktorým deklaruje nezávislosť pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom.

V prípade chýbajúcej dokumentácie budete vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si môže vyžiadať aj ďalšie dokumenty potrebné k vydaniu oprávnenia.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Správne poplatky za služby sú v súlade so zákonom o správnych poplatkoch.

 • Listinné podanie v prípade vydania oprávnenia - 500,00 €
 • Listinné podanie v prípade zmeny v oprávnení - 100,00 €

Elektronické podanie - sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V zmysle zákona o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nie je možné uhradiť správny poplatok vo výške 500 eur kolkovými známkami.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Oprávnenie je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade, neaktivovanej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude oprávnenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacich právnych predpisov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontroluje plnenie:

 • podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie,
 • povinností pracovnej zdravotnej služby.

Každý subjekt je povinný pred začatím činností v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce v kategórii 1 až 4 požiadať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o vydanie oprávnenia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania činnosti.

V prípade neplnenia alebo porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a požiadaviek pri vydaní oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4 sú riešené tieto prípady ako správny delikt, ktorý je spojený so sankciami.