Podávanie žiadosti o vydávanie duplikátov dokumentov vydaných úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie duplikátu z listinného dokumentu. O vydanie duplikátu je možné požiadať pôvodcu dokumentu – úrad, ktorý originálny dokument vydal.

Služba je určená pre právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo fyzickú osobu, ktorá je žiadateľom o vyhotovenie duplikátu listinného dokumentu.

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva duplikát na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. meno a priezvisko žiadateľa
 2. adresa žiadateľa pre zaslanie duplikátu
 3. čo najpresnejší opis originálneho dokumentu, z ktorého požaduje vydanie duplikátu
 4. informácia, ktorý úrad originálny dokument vydal.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Vydanie duplikátu:

 1. osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 2. rozhodnutia
 3. certifikátu experta na radiačnú ochranu
 4. záväzného stanoviska a povolenia vydaného na činnosti v oblasti radiačnej ochrany
 • listinné podanie 10,00 €
 • elektronické podanie 5,00 €.

Vydanie duplikátu:

 1. oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 2. zmeny oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 3. vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby
 4. zmeny oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby
 • listinné podanie 20,00 €
 • elektronické podanie 10,00 €.

V prípade, že bol originálny dokument vydaný elektronicky, ide o vystavenie listinného rovnopisu ( nie duplikátu), ktorý bude zaslaný na korešpondenčnú adresu. Za jeho vydanie bude účtovaný poplatok nasledovne:

vyhotovenie odpisu za každú začatú stranu

 • listinné podanie 2,00 €
 • elektronické podanie 1,00 €


overenie odpisu (všetkých strán dokumentu ako celku)

 • listinné podanie 2,00 €
 • elektronické podanie 1,00 €.
   

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Pre vydanie duplikátu dokumentu nie je stanovená zákonná lehota, avšak príslušný úrad verejného zdravotníctva spravidla vydá duplikát do 30 dní. 

Duplikát vystavený z listinného originálu bude doručený listinnou formou na uvedenú korešpondenčnú adresu.