Laboratóriá úradov verejného zdravotníctva

Laboratórne pracoviská vo verejnom zdravotníctve vykonávajú akreditované a neakreditované činnosti (analýzy a merania) v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pracoviská objektivizácie faktorov životných podmienok v zmysle zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia v znení neskorších predpisov vykonávajú laboratórne analýzy a merania zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia.

Ich úlohou je objektivizovať faktory v zložkách životného a pracovného prostredia, ktoré môžu mať škodlivý účinok na zdravie a tiež faktory, ktorých prítomnosť v prostredí zdraviu človeka prospieva. Laboratóriá analyzujú škodliviny alebo ich metabolity v biologickom materiáli u pracovníkov exponovaných biologickým, chemickým a karcinogénnym faktorom, ako aj u pacientov s intoxikáciami chemického alebo mikrobiologického pôvodu. Pracoviská tiež objektivizujú akustické hladiny zvuku, vibrácií, osvetlenia vo viditeľnej oblasti, infračervené, ultrafialové a elektromagnetické žiarenie a tepelno-vlhkostnú mikroklímu v životnom a pracovnom prostredí.

Súčasťou odborných útvarov sú národné referenčné centrá (NRC), ktoré zabezpečujú špecializované činnosti v svojej oblasti. Niektoré NRC sú zapojené v medzinárodných sieťach národných laboratórií.Pracoviská okrem svojich úloh v rámci verejného zdravotníctva poskytujú platené služby (analýzy a merania) verejnosti.