Legislatíva verejného zdravia a radiačnej ochrany

Legislatíva z oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany je pomerne rozsiahla. Časť je na európskej úrovni, časť na slovenskej úrovni – s množstvom zákonov a podzákonných predpisov. K tomu naviac sú ešte Opatrenia úradov.

V sekcii Legislatíva sú aktuálne platné právne predpisy členené podľa odborných oblastí jednotlivých oblastí aj podľa typu prevádzok, ktorých sa daná legislatíva týka.

Všetko k legislatíve.