O nemocničných nákazách

Protiepidemické opatrenia pri výskyte závažných patogénov 

Mikroorganizmy ako najjednoduchšie formy života sa na našej planéte objavili pred 3,5 biliónmi rokov. Vďaka svojej nesmiernej adaptabilite prežili na planéte do dnešných čias, odolali tlaku antibiotík a vyvinuli sa aj multirezistentné formy. Nekritické používanie antibiotík bolo realizované rovnako v humánnej medicíne ako aj vo veterinárnej oblasti. Nespočetné množstvo predpisov, pravidiel, štandardov či usmernení nedokázalo oklieštiť nárast rezistencie. Racionálne a uvážlivé predpisovanie antibiotík je kľúčovým krokom v prevencii šírenia rezistentných mikroorganizmov (MRSA, ESBL, VRE, CPE a pod.), ale aj šírenia Clostridoides difficile. 

Rezistencia medicínsky významných baktérií na antibiotiká, najmä šírenie multirezistentných mikroorganizmov (MRO), nadobudla pandemický charakter. Závažné mechanizmy rezistencie len výnimočne vznikajú lokálne v zariadení pod vplyvom antibiotickej liečby (hyperprodukcia enzýmov, defekty porínov a iné). MRO kmene sú do zdravotníckeho zariadenia prakticky vždy importované z vonkajšieho zdroja. Pokiaľ nie sú takéto kmene včas identifikované, môžu sa v zariadení stať zdrojom nozokomiálnych infekcií, nekontrolovane sa šíriť a cirkulovať medzi pacientmi. Pre vysokú kontagiozitu, zachovanú virulenciu a problematickosť terapeutickej intervencie predstavujú MRO kmene významné nebezpečenstvo pre ďalších pacientov v zariadení.

Stratégia používania antibiotík v zdravotníckych zariadeniach je založená na: 

  • edukácii klinikov o racionálnej preskripcii antibiotík mikrobiológmi,
  • distribúcii a ľahkej dostupnosti smerníc na používanie antibiotík v klinickej praxi,
  • existencii lokálnych prehľadov rezistencie.

Kľúčovými piliermi v prevencii šírenia multirezistentných mikroorganizmov (MRO) v nemocniciach je racionálne liečebné a profylaktické používanie antibiotík, dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu, dezinfekcia a sterilizácia zdravotníckych pomôcok a predovšetkým hygiena rúk personálu a izolácia/kohortácia kolonizovaných/infikovaných pacientov. ATB politika patrí do kompetencie lekárskych odborov, preto sa nimi v tejto učebnici nebudeme zaoberať. Mechanizmy vzniku rezistencie sú popísané v kapitole rezistencia mikroorganizmov. Zameriame sa na problematiku, ktorá je v kompetencii sestier a fyzioterapeutov.

Celý článok (pdf, 504 kB)