Pracovné prostredie

Pracovné prostredie

Predmetom preventívneho pracovného lekárstva ako vedného odboru je sledovanie vplyvu práce a pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Medzi priority preventívneho pracovného lekárstva patrí najmä znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce s cieľom predchádzať chorobám z povolania a ochoreniam súvisiacim s prácou. 

Odborné útvary preventívneho pracovného lekárstva na ÚVZ SR a RÚVZ plnia aj úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách a vykonávajú špecializované činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci.