Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Odborné útvary hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov na ÚVZ SR a RÚVZ  zastrešujú potraviny, kozmetické výrobky a prípravky na ochranu rastlín z pohľadu verejného zdravia. 

Riadia a usmerňujú úlohy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva, v oblasti bezpečnosti potravín, v problematike spoločného stravovania.

Zastrešujú a usmerňujú výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnú kontrolu potravín, navrhujú a presadzujú hlavné zásady správnej výživy vybraných skupín obyvateľstva.

V oblasti kozmetických výrobkov zabezpečujú koordináciu výkonu štátneho zdravotného dozoru a dohľadu nad trhom s kozmetickými výrobkami. Spolupracujú s Európskou komisiou, kontrolnými orgánmi v SR, orgánmi ostatných členských štátov a rôznymi inštitúciami a organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva a ochrany spotrebiteľa.

Súčasťou organizačného zabezpečenia je aj Národné referenčné centrum pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách, ktoré vypracúva hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov, základných látok a všetkých prípravkov na ochranu rastlín vo forme hodnotiacich správ, odborných posudkov a stanovísk. Posudzuje riziko vyplývajúce z výskytu rezíduí pesticídov v potravinách, vykonáva odhad dietárnej expozície konzumentov a navrhuje opatrenia na zníženie rizika.