Vzory žiadostí k odbornej spôsobilosti

Pôsobnosť RÚVZ všeobecne - odborné spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

 

Pôsobnosť RÚVZ na úrovni kraja - odborné spôsobilosti na:

Pôsobnosť ÚVZ SR - odborné spôsobilosti na:

  • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - žiadosť (pdf, 114 kB)
  • hodnotenie vplyvov na verejné zdravie - žiadosť (pdf, 112 kB)
  • hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia - žiadosť (pdf, 108 kB)
  • odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia - žiadosť (pdf, 110 kB)
  • prevádzkovanie balzamovania a konzervácie - žiadosť (pdf, 108 kB)

Pôsobnosť ÚVZ SR - oblasť radiačnej ochrany